logo

Ośrodek wypoczynkowy "Skarb Bałtyku" Regulaminy


 REGULAMIN WYNAJMU I UŻYTKOWANIA APARTAMENTU

"Skarbu Bałtyku" w Dębinie
 

1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 
2. Doba rozpoczyna się o godzinie 16:00 a kończy o godzinie 10:00. Prosimy  o dbanie  o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia, zakręcania wody, zamykania okien  oraz wyłączanie telewizora wychodząc z apartamentu.
 
3. Goście w dniu przyjazdu otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy który zobowiązani są zwrócić Rezydentowi apartamentu w dniu wyjazdu. W przypadku zagubienia lub ich zniszczenia goście ponoszą opłatę w wysokości 100 PLN.
 
4. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę kwota najmu za niewykorzystany okres nie jest zwracana
 
5. W dniu przyjazdu pobierana jest od Najemcy kaucja w wysokości 200 PLN ( 50 EUR), która jest zwracana w dniu wyjazdu jeżeli nie ma trwałych uszkodzeń w wyposażeniu apartamentu oraz oddanego mu  w użytkowanie sprzętu  rekreacyjnego (leżaki, rowery).
 
 6. Najemca nie może  użyczać ani oddawać Apartamentu  w podnajem innym osobom.  W  przypadku przekroczenia  deklarowanej  w potwierdzeniu rezerwacji  listy osób korzystających  z Apartamentów (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej) Właściciel  zastrzega sobie prawo  do natychmiastowego zerwania umowy  z wszystkimi konsekwencjami bez  konieczności zwrotu  wcześniej wniesionej opłaty.
 
7. Cena najmu nie obejmuje  ubezpieczenia  NW Najemcy.  Z usług  korzystają Najemcy  na własne ryzyko.  Za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia  (szkody  spowodowane na zdrowiu  i majątku osoby trzeciej) również  za kradzież mienia  Najemcy  w czasie całego pobytu Właściciel  nie ponosi odpowiedzialności.
 
8. Co do  uszkodzeń i zniszczeń należy zgłaszać  natychmiast  do Właściciela / Rezydenta. Brak  uwag  ze strony Najemcy co do takich uszkodzeń  w ciągu 5 godzin po otrzymaniu kluczy  oznacza, że Najemca  nie ma zastrzeżeń co do całego Apartamentu i jego wyposażenia a wszystkie urządzenia i  meble znajdujące się a w apartamencie oraz sprzęt rekreacyjny udostępniony Najemcy są sprawne i w dobrym stanie.
 
 9. Najemca odpowiada finansowo  za szkody powstałe w Apartamencie  oraz na sprzęcie rekreacyjnym  w czasie jego pobytu i wyraża zgodę  na to aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu  lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt. Właściciel może w tym celu dysponować kaucją pobraną od Najemcy. W przypadku gdy szkoda  przewyższy wartość kaucji Najemca  zobowiązuje się do uregulowania  różnicy w gotówce przed zakończeniem pobytu.
 
10. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb.
 
11. Parkowanie  samochodu możliwe jest tylko  na wyznaczonym miejscu parkingowym.
 
12. W przypadku gdy Najemca w sposób znaczący  narusza spokój lub  dobra sąsiadów  oraz nie przestrzega  powszechnie stosowanych norm współżycia międzyludzkich  ( cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 7:00) Właściciel zastrzega  sobie prawo do wypowiedzenia  Najemcy pobytu  w Apartamencie  i nie jest wówczas zobowiązany  do zwrotu  pieniędzy  za niewykorzystany  okres pobytu.
 
13. Przebywający na terenie  ośrodka  winien przestrzegać  przepisów przeciwpożarowych  a w szczególności zabrania sie palenia grilla na tarasie  oraz wnoszenia do Apartamentów łatwopalnych substancji oraz materiałów wybuchowych  oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.  
 
14. Najemca  nie ma prawa  bez  wcześniejszej zgody Właściciela  obiektu dokonywać  jakichkolwiek  napraw ani czynić jakichkolwiek zmian  w Apartamencie. Zabrania się przenoszenia mebli  znajdujących się w apartamencie ani elementów wyposażenia do innych apartamentów. O konieczności napraw najemca  zobowiązany jest  niezwłocznie poinformować Rezydenta obiektu.
 
15. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania  porządku  na terenie ośrodka  a także do zwrotu Apartamentu  w stanie wymagającym tylko końcowego sprzątania.  Końcowe sprzątanie opłacone przez Najemcę  obejmuje umycie i dezynfekcję  łazienki, szyb okiennych  odkurzenie i umycie podłóg. Zdając Apartament Najemca  zobowiązany jest do pomycia naczyń , wyniesienie śmieci , zachowanie szafek kuchennych oraz lodówki  w czystości.  Jeśli  sprzątanie  po pobyciu najemcy wymagało będzie dodatkowych  prac porządkowych  Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów  ich wykonania  w wysokości 60 PLN (15,00 Eur ) Opłata  pobrana zostanie  z pozostawionej kaucji.
 
16. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności  za przejściowe niedogodności  występujące u niezależnych dostawców  spowodowane np. czasowym brakiem prądu lub wody.
 
17. Akceptujemy pobyt zwierząt na terenie Ośrodka za dodatkową opłatą w wysokości 60 PLN (15 Eur) za tydzień pobytu  pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu  podczas rezerwacji oraz, że nie będą one zagrażały  i przeszkadzały osobom  zamieszkującym w pobliżu. Najemca ma obowiązek sprzątania  po zwierzęciu  oraz ponosi wszelką odpowiedzialność  za szkody wykonane przez jego zwierzę. Obsługa Apartamentu  ma prawo odmówić  udostępnienia miejsca  noclegowego gościom, którzy zabrali zwierzę domowe do obiektu  wcześniej tego nie uzgadniając.
 
18. W sprawach nieuregulowanych  w niniejszym regulaminie  zastosowanie mają  odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o usługach turystycznych.
 REGULAMIN UŻYWANIA BASENU

Przeczytaj dokładnie całą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z basenu. Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje użytkowania mają na celu promować bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie tego urządzenia.

1. Przed wejściem do basenu należy ubrać strój kąpielowy.

2. Do basenu wchodzimy i wychodzimy wyłącznie za pomocą drabinki.

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz skakania do wody.

4. Korzystanie z basenu przez dzieci dozwolone jest jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.

5. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

6. Podczas korzystania z basenu ZABRANIA SIĘ spożywania posiłków, napojów, palenia papierosów lub żucia gumy.

7. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację aby w miarę potrzeby móc udzielić pomocy.

8. Za negatywne skutki korzystania z basenu oraz wypadki spowodowane naruszeniem regulaminu "Skarb Bałtyku" nie ponosi odpowiedzialności.

9. Za zniszczenie basenu oraz jego integralnych urządzeń pełną odpowiedzialność integralną i prawną ponoszą Osoby, które wyrządziły tą szkodę.

10. Za szkody wyrządzone przez osoby nieletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

11. Właściciel zastrzega sobie prawo do przerw w dostępności do basenu z przyczyn od niego niezależnych (brak prądu, awaria).

12. Osoby naruszające niniejszy regulamin będą usuwane z basenu.

13. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie basenu, a "Skarb Bałtyku" nie ponosi odpowiedzialności za negatywne tego skutki.

20. Zakup pobytu w "Skarbie Bałtyku" jest traktowany, jako akceptacja warunków regulaminu użytkowania basenu.

21. Wszelkie zauważone uszkodzenia basenu lub inne uwagi prosimy zgłaszać pod numer tel. +48 665 136 274REGULAMIN KORZYSTANIA Z TRAMPOLINY

Przeczytaj dokładnie całą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z trampoliny. Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje użytkowania mają na celu promować bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie tego urządzenia.

1. Korzystanie z trampoliny przez dzieci dozwolone jest jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.

2. Maksymalne obciążenie trampoliny nie może przekroczyć 100 kg.

3. ZABRANIA SIĘ korzystania z trampoliny przez więcej niż jedną osobę w tym samym czasie. Może to doprowadzić do niebezpiecznych wypadków.

4. ZABRANIA SIĘ wykonywania przewrotów i salt. Lądowanie na głowie może prowadzić do uszkodzenia karku, złamania kręgosłupa nawet, gdy wykonywane jest ono na środku batutu.

5. ZABRANIA SIĘ korzystania z trampoliny po zmroku.

6. Trampolina nie jest zalecana dla dzieci poniżej 6 roku życia.

7. Trampoliny nie poleca się do ćwiczeń akrobatycznych

8. Nadużywanie tej trampoliny może być niebezpieczne i prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała.

9. Spokojnie wchodź i schodź z trampoliny. Nie należy zeskakiwać z trampoliny na ziemię. Nie
używaj trampoliny, jako wyskoczni, nie skacz na trampolinę z innych obiektów.

10. Unikaj zbyt mocnego wybijania się. Unikaj utraty równowagi.

11. Skacz tylko na środku batutu (maty).

12. Nie skacz celowo w siatkę, nie odbijaj się od niej celowo. Nie wieszaj się rękoma na ramionach
trampoliny.

13. Podczas korzystania z trampoliny ZABRANIA SIĘ spożywania posiłków, napojów, palenia papierosów lub żucia gumy.

14. Korzystaj z trampoliny tylko wtedy, gdy batut jest suchy i trampolina jest odpowiednio oświetlona.

16. Nie używaj trampoliny z innymi przedmiotami.

16. Tylko do użytku przez lub pod nadzorem osoby dorosłej.

17. Za negatywne skutki korzystania z trampoliny spowodowane naruszeniem regulaminu "Skarb Bałtyku" nie ponosi odpowiedzialności.

18. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie trampoliny, a "Skarb Bałtyku" nie ponosi odpowiedzialności za negatywne tego skutki.

19. Zakup pobytu w "Skarbie Bałtyku" jest traktowany, jako akceptacja warunków regulaminu Użytkowania Trampoliny.

20. Wszelkie zauważone uszkodzenia trampoliny lub inne uwagi prosimy zgłaszać pod numer tel. +48 665136274
REGULAMIN WYNAJĘCIA ROWERÓW

1.  Wypożyczane rowery są własnością Ośrodka Wypoczynkowego "Skarb Bałtyku" w Dębinie
2.  Rowery są wyposażone w linkę zabezpieczającą, oświetlenie, oświetlenie odblaskowe tylne, błotniki, bagażnik i dzwonek
3.  Wypożyczany rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.
4.  Aby wypożyczyć rower należy:
     - przedstawić dowód osobisty lub  inny dokument ze zdjęciem,
     - być osobą pełnoletnią i trzeźwą,
     - podpisać umowę na wypożyczenie roweru oznaczającą akceptację warunków  wypożyczalni,
     - wpłacić kaucję na pokrycie ewentualnych szkód zaistniałych w trakcie użytkowania roweru,
     - wnieść opłatę za wypożyczenie roweru.
5.  Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower.
6.  Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim .
7.  Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczalni rowerów.
8.  W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą za pomocą dostarczonej linki z kluczykiem.
9.  Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.
10. W przypadku kradzieży roweru wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży  przedstawićRezydentowi.
11. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego  roweru lub jego naprawy.
12. Za wady ukryte  wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
13. Opłatę za wynajem roweru pobieramy z góry.
14. Kaucja zwrotna za wypożyczenie jednego roweru wynosi 100 zł.
15. Na czas wypożyczenia zatrzymujemy kaucję i sporządzamy umowę .
16. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
17. Rower należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym terminie.
18. Zwrot opłaty po terminie spowoduje pobranie dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.
20. Wszelkie zauważone uszkodzenia trampoliny lub inne uwagi prosimy zgłaszać pod numer tel. +48 665136274